Hur fungerar kultur för äldre i Östergötland?

Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en del i de nationella och regionala kulturpolitiska målen.

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har, precis som barn och unga, svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov.

De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både konstnärlig professionalitet och lämplighet.

 

· Utbudet ska innehålla både program för upplevelser och skapande.

· Utbudet ska vara varierat vad gäller innehåll och utförare

· Utbudet bör utformas i samverkan med kommunerna.

 

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1000 kronor per föreställning.

 

Ansvar och administration
De regionala insatserna sköts av Skådebanan som hanterar:

- presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida
- kontakter med kulturutövare
- administration av utbudet och programmet

 

Bokning 
Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget).
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.

Utifrån de önskemål som fanns erbjöd vi kultur i alla former: musik, teater, dans, cirkus, berättelser, konstsamtal m m. Dessa var mycket uppskattade både av boende och personal. Vi samlade även de äldre berättelser i en fotoutställning som 
kan ses på regionens bibliotek. Dessa berättelser finns även som film ”Händer berättar” https://youtu.be/VcsOMIP41lk


Efter det att kulturutbudet genomförts utvärderades dessa genom enkäter till personal och direkta frågor till de boende. Resultatet var mycket positivt både från de äldre, personalen och kulturutövarna.


I filmen ”mänskliga möten” (öppnas i nytt fönster) kan man se på reaktioner från äldre och personal.

 

Linköpings kommun är den enda som har ett uppbyggt system för bokning av utbud av kultur till äldre.
Där beställer äldrenämnden kultur till äldre och utföraren bokar.
I övriga kommuner är det vård- och omsorgspersonalen som bokar.

 

Det förutsätter att man har kännedom om det utbud som finns och vart man kan boka eller att kulturutövarna kontaktar äldreboenden.Det fanns ingen sammanställning över utbudet/ingen utbudskatalog som passar målgruppen. Som ett led i detta har Nya Skådebanan i Östergötland ett uppdrag
från Region Östergötland att tillhandahålla en digital utbudskatalog för målgruppen.
Länk till utbudskatalogen.

I Sverige pågår fler insatser för att tillgodose äldre personers behov av och rätt 
till kultur.
Länkar till Halland, Södertälje, Umeå m fl.


Är du intresserad av ämnet och vad forskningen säger så kan du ta del av
videoseminariet ”Om kulturens betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande” (öppnas i nytt fönster)


eller hur Ronnie Gardiner arbetar med rytmen som bas för att rehabilitera
äldre. Besök hemsidan (öppnas i nytt fönster) för att läsa mer.